خلاصه

مدل : سرور

اولویت : کم

میزان دشواری : ساده

میانگین امتیاز : 95%


امتیاز های این گزارش چه معنی می دهند؟
پارامتر ها براساس تاثیر بر روی امتیاز کلی طبقه بندی می شوند.

بهینه سازی پارامتر های بالای لیست می تواند امتیاز کلی شما را بهبود بخشد.


تمامی توصیه های امکان اعمال به صفحه شما را ندارند.

توصیه ها به معنای عمومی، بهترین شیوه ها هستند، اما بعضی چیزها از کنترل شما (به عنوان مثال منابع خارجی) خارج می شوند یا ممکن است به صفحه شما اعمال نشوند.

آیا برای بهینه سازی کمک نیاز دارید؟

می توانید برای راهنمایی از توضیح هر پارامتر کمک بگیرید یا با کارشناسان ما در 3dots تماس بگیرید.

3dots

سرعت صفحه: مشخص کردن هدر Accept-encoding

کلیات

اشکالات در برخی از پروکسی های عمومی ممکن است منجر به ارائه نسخه های فشرده شده از منابع شما به کاربرانی که فشرده سازی را پشتیبانی نمی کنند شود. مشخص کردن Vary: Accept-Encoding در هدر به پروکس خبر می دهد که هم نسخه فشرده سازی شده و هم معمولی را ذخیره کند.

توصیه ها
پارامتر های سرعت صفحه پارامتر های Yslow