خلاصه

مدل : عکس

اولویت : متوسط

میزان دشواری : ساده

میانگین امتیاز : 97%


امتیاز های این گزارش چه معنی می دهند؟
پارامتر ها براساس تاثیر بر روی امتیاز کلی طبقه بندی می شوند.

بهینه سازی پارامتر های بالای لیست می تواند امتیاز کلی شما را بهبود بخشد.


تمامی توصیه های امکان اعمال به صفحه شما را ندارند.

توصیه ها به معنای عمومی، بهترین شیوه ها هستند، اما بعضی چیزها از کنترل شما (به عنوان مثال منابع خارجی) خارج می شوند یا ممکن است به صفحه شما اعمال نشوند.

آیا برای بهینه سازی کمک نیاز دارید؟

می توانید برای راهنمایی از توضیح هر پارامتر کمک بگیرید یا با کارشناسان ما در 3dots تماس بگیرید.

3dots

سرعت صفحه: مشخص کردن سایز های عکس

کلیات

مشخص کردن طول و عرض برای تمامی عکس ها کمک می کند برای رندر سریع تر به دلیل از بین بردن نیاز غیر ضروری برای ریفلو و ریپینت

توصیه ها
پارامتر های سرعت صفحه پارامتر های Yslow