خلاصه

مدل : سرور

اولویت : زیاد

میزان دشواری : ساده

میانگین امتیاز : 93%


امتیاز های این گزارش چه معنی می دهند؟
پارامتر ها براساس تاثیر بر روی امتیاز کلی طبقه بندی می شوند.

بهینه سازی پارامتر های بالای لیست می تواند امتیاز کلی شما را بهبود بخشد.


تمامی توصیه های امکان اعمال به صفحه شما را ندارند.

توصیه ها به معنای عمومی، بهترین شیوه ها هستند، اما بعضی چیزها از کنترل شما (به عنوان مثال منابع خارجی) خارج می شوند یا ممکن است به صفحه شما اعمال نشوند.

آیا برای بهینه سازی کمک نیاز دارید؟

می توانید برای راهنمایی از توضیح هر پارامتر کمک بگیرید یا با کارشناسان ما در 3dots تماس بگیرید.

3dots

سرعت صفحه: مشخص کردن کش معتبر

کلیات

تمامی منابع استاتیک در هدر خود یا باید Last-Modified یا ETag داشته باشد. این به مرورگر ها کمک می کند تا حداکثر استفاده از کش کردن را بکنند.

توصیه ها
پارامتر های سرعت صفحه پارامتر های Yslow