خلاصه

مدل : JS

اولویت : متوسط

میزان دشواری : ساده

میانگین امتیاز : 100%


امتیاز های این گزارش چه معنی می دهند؟
پارامتر ها براساس تاثیر بر روی امتیاز کلی طبقه بندی می شوند.

بهینه سازی پارامتر های بالای لیست می تواند امتیاز کلی شما را بهبود بخشد.


تمامی توصیه های امکان اعمال به صفحه شما را ندارند.

توصیه ها به معنای عمومی، بهترین شیوه ها هستند، اما بعضی چیزها از کنترل شما (به عنوان مثال منابع خارجی) خارج می شوند یا ممکن است به صفحه شما اعمال نشوند.

آیا برای بهینه سازی کمک نیاز دارید؟

می توانید برای راهنمایی از توضیح هر پارامتر کمک بگیرید یا با کارشناسان ما در 3dots تماس بگیرید.

3dots

پارامتر yslow: اضافه کردن قابلیت ذخیره سازی به Ajax


کلیات

با اجازه دادن به درخواست های Ajax برای کش شدن، می توان از تاخیر های غیر ضروری جلوگیری کرد.

توصیه ها
پارامتر های سرعت صفحه پارامتر های Yslow