خلاصه

مدل : عکس

اولویت : زیاد

میزان دشواری : متوسط

میانگین امتیاز : 92%


امتیاز های این گزارش چه معنی می دهند؟
پارامتر ها براساس تاثیر بر روی امتیاز کلی طبقه بندی می شوند.

بهینه سازی پارامتر های بالای لیست می تواند امتیاز کلی شما را بهبود بخشد.


تمامی توصیه های امکان اعمال به صفحه شما را ندارند.

توصیه ها به معنای عمومی، بهترین شیوه ها هستند، اما بعضی چیزها از کنترل شما (به عنوان مثال منابع خارجی) خارج می شوند یا ممکن است به صفحه شما اعمال نشوند.

آیا برای بهینه سازی کمک نیاز دارید؟

می توانید برای راهنمایی از توضیح هر پارامتر کمک بگیرید یا با کارشناسان ما در 3dots تماس بگیرید.

3dots

سرعت صفحه: ترکیب عکس ها با استفاده از CSS sprite

کلیات

ترکیب کردن عکس ها در حداقل تعداد فایل های ممکن با استفاده از CSS اسپرایت می تواند تعداد روند-تریپ، تاخیر در دانلود کردن بقیه منابع، سربار درخواست ها و تعداد کل بایت های دانلود شده در صفحه وب را کاهش دهد.

توصیه ها
پارامتر های سرعت صفحه پارامتر های Yslow