خلاصه

مدل : سرور

اولویت : زیاد

میزان دشواری : متوسط

میانگین امتیاز : 97%


امتیاز های این گزارش چه معنی می دهند؟
پارامتر ها براساس تاثیر بر روی امتیاز کلی طبقه بندی می شوند.

بهینه سازی پارامتر های بالای لیست می تواند امتیاز کلی شما را بهبود بخشد.


تمامی توصیه های امکان اعمال به صفحه شما را ندارند.

توصیه ها به معنای عمومی، بهترین شیوه ها هستند، اما بعضی چیزها از کنترل شما (به عنوان مثال منابع خارجی) خارج می شوند یا ممکن است به صفحه شما اعمال نشوند.

آیا برای بهینه سازی کمک نیاز دارید؟

می توانید برای راهنمایی از توضیح هر پارامتر کمک بگیرید یا با کارشناسان ما در 3dots تماس بگیرید.

3dots

سرعت صفحه: جلوگیری از ریدایرکت صفحه اصلی

کلیات

ریدایرکت در صفحه اصلی باعث بوجود آمدن تاخیر در بارگذاری می شود و در حین ریدایرکت شدن، هیچ چیزی به بازدید کننده نمایش داده نمی شود. در بسیاری از حالات، می توان ریدایرکت را از بین برد بدون نیاز به تغییر در تابع های صفحات.

کاری که شما می توانید انجام دهید:

اگر سرویس شما نیاز به ریدایرکت داشته باشد، سعی کنید این اتفاق را در سمت سرور انجام دهید تا سمت مشتری، تا باعث شود که روند تریپ درخواست های سمت کلاینت کاهش یابد.

توصیه ها
پارامتر های سرعت صفحه پارامتر های Yslow