خلاصه

مدل : CSS

اولویت : متوسط

میزان دشواری : ساده

میانگین امتیاز : 98%


امتیاز های این گزارش چه معنی می دهند؟
پارامتر ها براساس تاثیر بر روی امتیاز کلی طبقه بندی می شوند.

بهینه سازی پارامتر های بالای لیست می تواند امتیاز کلی شما را بهبود بخشد.


تمامی توصیه های امکان اعمال به صفحه شما را ندارند.

توصیه ها به معنای عمومی، بهترین شیوه ها هستند، اما بعضی چیزها از کنترل شما (به عنوان مثال منابع خارجی) خارج می شوند یا ممکن است به صفحه شما اعمال نشوند.

آیا برای بهینه سازی کمک نیاز دارید؟

می توانید برای راهنمایی از توضیح هر پارامتر کمک بگیرید یا با کارشناسان ما در 3dots تماس بگیرید.

3dots

سرعت صفحه: جلوگیری از ایمپورت در CSS

کلیات

استفاده از CSS @import در فایل جداگانه می تواند باعث اضافه شدن تاخیر هایی بیشتر در بارگذاری صفحه وب سایت شود.

توصیه ها
پارامتر های سرعت صفحه پارامتر های Yslow